2 Much 2 Handle - Alok & Steve Aoki

Nah nah nah
This is way too much to handle
This is way too much to handle

This is way too much to handle
This is way too much to handle

This is way too much to handle

Nah nah nah
This is way too much to handle
This is way too much to handle

This is way too much to handle
This is way too much to handle

This is way too much to handle
Nah nah

Nah nah

This is way too much to handle

Layer 1 ic-down-white ic-refresh-white ic-star-white